Návrat poskytuje ambulantné a terénne služby pre rodiny, vzdelávanie a osvetové aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.

Služby pre rodičov

Poradenstvo

pre rodiča/ov a dieťa v rôznych etapách života a pri rôznych výchovných ťažkostiach s dôrazom na posilnenie ich vzájomnej zdravej vzťahovej väzby:

 • sociálno-psychologické,
 • psychologické
 • psychoterapeutické poradenstvo
 • výchovné

Sprevádzanie (Tútoring)

Dlhodobá podpora v ťažkých životných obdobiach či situáciách rodiča, dieťaťa, rodiny a pred, počas a po vážnych zmenách v rodine, napr.

 • Sprevádzanie pri nadväzovaní vzťahu (medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom) v adaptačnej etape
 • Sprevádzanie a podpora zdravej vzťahovej väzby pri výchovných ťažkostiach dieťaťa (po prekonaní náročných udalostí) alebo ak pretrvávajú symptómy nepriaznivých udalostí z detstva
 • Sprevádzanie dospelých i dieťaťa obnovou a posilnením vzťahov pred, počas a po znovuspojení dieťaťa s jeho pôvodným rodičom ( dieťa vracajúce sa z ústavnej starostlivosti) s využitím konceptu vzťahovej väzby
 • Sprevádzanie mladých ľudí pred a po ukončení náhradnej starostlivosti, so začlenením konceptu vzťahovej väzby
 • Sprevádzanie tehotných žien v rizikovej sociálnej situácii s dôrazom na porozumenie ich vzťahovej väzbe
 • Sprevádzanie náhradných rodičov od výchovy a rodičovstva k terapeutickému rodičovstvu

Vzdelávanie

Semináre, tréningy, workshopy v rôznom hodinovom rozsahu:

 • Semináre o pripútaní/attachmente, o liečbe ranej traumy prijatých detí, o možnostiach podpory zdravej vzťahovej väzby, o vytváraní psychického bezpečia a pod.
 • Tréningy a kurzy rozvoja rodičovských zručností so začlenením konceptu vzťahovej väzby (napr.tréning pre budúcich profesionálnych rodičov, tréning základov terapie dotykom pre adoptívnych rodičov, pre profesionálnych rodičov a pod.)

Terapie a špeciálne programy

Dlhodobá podpora pre rodiča a dieťa, prípadne pre všetkých členov rodiny

 • Program pripútania (originálny program s licenciou), 12-týždňový program
 • Program rozvoja rodičovských zručností s prvkami filiálnej terapie 12-týždňový program
 • Program rozvoja rodičovských zručností s prvkami terapie dotykom (originálny program s licenciou), 6-12 týždňový program
 • Terapia životného príbehu prijatého dieťaťa, dieťaťa vracajúceho sa k rodičovi alebo terapia životného príbehu rodiča (originálny program)
 • Program podpory rodičovstva s využitím dyadickej vývojovej psychoterapie – práca s rodičmi a deťmi s ranou traumou a poruchou vzťahovej väzby
 • Kniha rodiny – program posilnenia rodinnej súdržnosti a identity (originálny program)
 • Program podpory zdravého vzťahu, dôvery a porozumenia medzi dospelým a prijatým dieťaťom s využitím tvorby Mapy života
 • Program podpory identity prijatého dieťaťa so začlenením vzťahovej osoby, prípadne pôvodnej vzťahovej osoby

Zhodnotenie vzťahovej väzby a ťažkostí

 • Zhodnotenie druhu vzťahových väzieb dospelých a detí a ich ťažkostí
 • Odporúčaná podpora pre podporu zdravej vzťahovej väzby

Sociálno-psychologická príprava na adopciu a pestúnstvo

Originálny zážitkový program v súlade s platnou legislatívou so začlenením konceptu vzťahovej väzby

Vydávanie, predaj a požičiavanie publikácií

Preklady, tvorba vlastných publikácií a ich vydávanie s dôrazom na koncepty vzťahovej väzby, doteraz:

 • Nádej na uzdravenie – sprievodca pre rodičov v oblasti ranej traumy a pripútania
 • Rob(í)me knihy života
 • Od strachu k láske

Požičiavanie kníh z internej knižnice Návratu – slovenské a zahraničné tituly z oblasti vzťahovej väzby a príbuzných konceptov.

Služby pre odbornú verejnosť

Poradenstvo a odborné konzultácie

Poradenstvo, konzultácie a supervízia ku kazuistikám s dôrazom na koncept vzťahovej väzby

Vzdelávanie

 • Pre psychológov, sociálnych pracovníkov v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v sociálnych službách a v sociálnej prevencii
  • Princíp vzťahovej väzby pri práci s rodinami v rizikovej sociálnej situácii, (16-24 hod)
  • Sociálna diagnostika rodiny v rizikovej sociálnej situácii s dôrazom na koncept vzťahovej väzby (16-24 hod)
  • Tréning lektorov terapie dotykom s využitím konceptu vzťahovej väzby a liečby ranej traumy (24 hod)
  • Práca so životným príbehom dieťaťa so začlenením jeho vzťahovej osoby(rozsah 16 – 32 hodín, pripravujeme)
  • semináre, tréningy a kurzy na mieru organizácie a jej klientov
 • Pre pracovníkov v školstve
  • Dieťa s príbehom (zážitkový seminár o deťoch, ktoré zažili opustenie, zanedbávanie, týranie, symptómy, vzťahová väzba, moc ranej traumy a cesta porozumenia), 3 hod
  • Atlas bezpečia (seminár s ukážkami praktických metodických nástrojov na vytváranie psychického bezpečia v škole pre dieťa s náročným príbehom, psychohygiena učiteľa), 1,5 – 3 hod
  • web stránka s inšpiráciami pre školy so začlenením konceptu vzťahovej väzby (web stránka v príprave, predpokladané spustenie – december 2019)
 • Pre pracovníkov v zdravotníctve
  • Narodení do samoty , 1,5 – 3 hod seminár pre pracovníkov gynekologických a neonatologických oddelení o vplyve straty biologického rodiča na psychosociálny vývin dieťaťa s konceptom vzťahovej väzby
 • Pre dobrovoľných spolupracovníkov Návratu
  • Semináre o vzťahovej väzbe, ranej traume a pod.

Vydávanie a predaj publikácií

Preklady, tvorba vlastných publikácií a ich vydávanie s dôrazom na koncepty vzťahovej väzby, doteraz:

 • Nádej na uzdravenie – sprievodca pre rodičov v oblasti ranej traumy a pripútania
 • Rob(í)me knihy života
 • Od strachu k láske

Služby pre verejnosť

ikona world wide web

Webstránky na podporu vzťahov

Praktické inšpirácie na podporu zdravých vzťahov v rodinách s deťmi a podporu vnímavého a rešpektu plného rodičovstva.

 • rozpravka.navrat.sk – web na podporu využitia rozprávok a terapeutických príbehov, kampaň Detstvo potrebuje rozprávku
 • hra.navrat.sk – web na podporu využitia hry v živote dieťaťa, koncept rodiča ako detského ihriska pre dieťa, podpora pre využívanie terapií s hrovými prvkami (filiálna terapia, sandplay a sandtray, terapia dotykom a iné)., kampaň na podporu rodičov, aby sa hrali s deťmi Detstvo potrebuje Hru
 • rodicvpohode.navrat.sk – web na podporu všetkých rodičov s využitím konceptu vzťahovej väzby, konceptu „dosť dobrý rodič“ a výnimočného odkazu prof. Matějčeka, kampaň Detstvo potrebuje rodiča
 • mastovsebe.navrat.sk – web podporujúci rôzne možnosti podpory a vzťahov pre každé dieťa
 • vztahovavazba.navrat.sk – web na propagáciu konceptu vzťahovej väzby

Workshopy  a diskusie

O dôležitosti vzťahovej väzby v ranom detstve , v puberte i v dospievaní na diskusiách v rámci festivalu Pohoda, Slávnosť na sekierskych lúkach, literárnych festivaloch, Dňoch rodiny, Týždňa nosenia detí, diskusie v materských, komunitných a rodinných centrách a pod.

Vydávanie a predaj publikácií

Preklady, tvorba vlastných publikácií a ich vydávanie s dôrazom na koncepty vzťahovej väzby, doteraz:

 • Nádej na uzdravenie – sprievodca pre rodičov v oblasti ranej traumy a pripútania
 • Rob(í)me knihy života
 • Od strachu k láske

Požičiavanie kníh z internej knižnice Návratu

Slovenské a zahraničné tituly z oblasti vzťahovej väzby a príbuzných konceptov na pracoviskách Návratu.

Špeciálne služby