Od histórie po súčasnosť

Teóriu vzťahovej väzby formuloval v r. 1958 John Bowlby. Neskôr sa k nemu pridala Mary Ainsworth a teória sa čoraz viac prepracovávala a stávala sa predmetom výskumov, ktoré dokazovali dopad primárneho vzťahu matky a dieťaťa na jeho neskorší vývin a na život v dospelosti. Teória attachmentu/pripútania/vzťahovej väzby  bola potvrdena aj najnovšími poznatkami neurovedy o vývoji mozgu.

Návrat, o. z. sformovali a založili prví absolventi odboru sociálna práca na Slovensku (z rokov 1993 – 1995) a profesionáli okolo nich. Od založenia prvého pracoviska (Centrum Návrat v Bratislave) bola organizácia formovaná ako neštátna odborná organizácia.

Ako prvé odborné zázemie pre poradenstvo a sprevádzanie rodín (v tom čase len náhradných rodín) si vybrala koncept psychickej deprivácie a jej liečby, ktorý rozpracoval svetovo uznávaný psychológ pôsobiaci v bývalom Československu prof. Zdeněk Matějček spolu s ďalšími odborníkmi. Neskôr sa profesionáli Návratu otvorili teórii vzťahovej väzby, ktorá formovala ich ďalšiu praktickú pomoc rodinám s deťmi.

Inšpirácie z prednášok prof. Matějčeka nájdete aj na rodicvpohode.navrat.sk.

Attachment je v tomto kontextu pojem, který vystihuje velmi komplexní blízkou vazbu mezi dítětem a matkou, popřípadě prvotním pečovatelem či mateřskou postavou. Attachment zahrnuje vzájemné pocity, porozumění, sdílení emocí, přijetí, trvalost a lásku. Tato vazba se vytváří v interakci s dospělým, který o dítě pečuje, a postupně se zvnitřňuje. Stává se vnitřní psychologickou „bezpečnou základnou“. Místem vnitřně zažívaného bezpečí, které dítěti poskytuje rodičovská postava.

Zdroj: Petra Vrtbovská, O Ztraceném dítěti (Attachment, poruchy attachmentu a léčení), Tišnov 2010

2004 – prvé vzdelávanie pracovníkov Návratu v téme Pripútania/Attachmentu realizoval Návrat v mimoriadnej spolupráci s americkými a kanadskými terapeutkami Sandy Anderson, Nancy Cohen a Neerou Paine v Mojmírovciach:

  • Sandy Anderson, psychologička, Oregon Adoption Centre USA
  • Nancy Cohen, Director of Research, Hincks Dellcrest Institute Professor, Department of Psychiatry, University of Toronto Adjunct Professor, Department of Applied Psychology and Human Development, OISE/University of Toronto; Kanada
  • Neera Paine, CMT (certifikovaná masážna terapeutka), USA

Videorozhovor – O důležitosti citového pouta v životě, o jeho poruchách a možnostech „léčby“ s třemi předními odbornicemi na problematiku attachmentu: Sandy Anderson, Nancy Cohen a Neera Paine z USA.

2004 – prvá odborná podpora pre adoptívne, pestúnske a profesionálne rodiny s využitím konceptu attachmentu americkými a kanadskými terapeutkami – Mojmírovce I pre rodiny

2005 – spustenie odborných služieb so začlenením aplikovaných programov na podporu pripútania: Program pripútania, Kniha života, Terapia životného príbehu, Terapia dotykom, Program WWW (Watch, Wait, Wonder) vo viacerých pobočkách Návratu naprieč Slovenskom

2005 – prvá medzinárodná konferencia k tejto téme: Attachment / Pripútanie ako základný predpoklad vývinu dieťaťa (Bratislava), organizované Návratom a partnermi

2005 – vydali sme publikáciu Školák v náhradnej rodine, pre učiteľov, ktorí majú v triede dieťa z náhradnej rodiny, vysvetľovali sme v nej vplyv ťažkostí v pripútaní na správanie a potreby dieťaťa v škole (nové prepracované vydanie 2019)

2005 – prvé komunikačné projekty Návratu pre verejnosť o nevyhnutnosti vzťahovej osoby v ranom detstve (v partnerstve s Nadáciou Orange): SPOLUPRISTOLE – o dôležitosti komunikácie napr. pri spoločnom jedle, USPÁVANIE – o dôležitosti vzťahových rituálov v živote dieťaťa od najranejšieho detstva, DOSPIEVANIE – o tom, na čo sú rodičia deťom v puberte

2006 – druhé odborné vzdelávanie pracovníkov Návratu vo využívaní aplikovaných programov pre podporu bezpečnej vzťahovej väzby a liečby ranej traumy (Program pripútania, Terapia dotykom – pre náhradné rodiny s deťmi s rôznymi špecifikami vývinu, Program Watch, Wait, Wonder, Kniha života a práca so životnou históriou) – Mojmírovce II

2006 – 2007 – tvorba vlastných metodík Návratu pre využívanie programov na podporu pripútania

2008 – tretie odborné vzdelávanie pracovníkov Návratu a supervízia v téme využívania aplikovaných programov v téme Attachment a liečba jeho ťažkostí, Terapia dotykom pre tehotné ženy v rizikovej sociálnej situácii) –  s odbornou účasťou Sandy Anderson, Nancy Cohen a Neera Paine, – Mojmírovce III

2010 – štvrté odborné vzdelávanie pracovníkov Návratu spojené so supervíziou kazuistík v téme využívania aplikovaných programov na podporu pripútania + podpora pre deti s ťažkosťami v spektre FASD a práca s rodičmi detí so závislosťou, preventívne programy pre budovanie psychickej odolnosti v rodinách, Práca so životnou históriou dospievajúcich detí s ranou traumou, Terapia dotykom pre pokročilých, Arteterapeutické techniky v práci s rodinami dotknutými ranou traumou, Syndróm vyhorenia osôb starajúcich sa o deti s ranou traumou – Mojmírovce IV

2010 – 2012 – odborné vzdelávanie pracovníkov v téme FASD v prepojení na koncept vzťahovej väzby a liečbu traumy s tým spojenej v spolupráci s Malgorzatou Kleckou, Poľsko.

MG – doktorka medicíny, rodinná psychoterapeutka a špecialistka na diagnostiku a terapiu ťažkostí zo spektra FASD (Poľsko, Pracovisko diagnostiky a terapie vývinových ťažkostí, Kielce).

2010 – 2012 – vzdelávanie našich pracovníkov v organizácii Natama (ČR) v spolupráci s Petrou Winette, Danielom Hughesom a Arthurom Beckerom – Weidman vo využívaní dyadickej terapie ako nástroja pre liečbu ťažkostí spojených s attachmentom a ranou traumou, rozbeh dyadickej vývojovej psychoterapie v službách Návratu:

2011 – 2013 – dobudovanie materiálnej základne pre terapeutické programy podporujúce zdravé pripútanie v rámci všetkých Centier Návrat

2012 – 2013 – príprava prvých slovenských tréneriek terapie dotykom v spolupráci s Neerou Paine, USA, pokračujúce vzdelávanie s kanadskými a americkými terapeutkami pre nových pracovníkov Návratu, Praha

2012 – preklad a vydanie publikácie Sprievodca rodičov v oblasti pripútania a ranej traumy: Nádej na uzdravenie, podpora pre vznik konceptu terapeutického rodičovstva na Slovensku, s mimoriadnou angažovanosťou psychologičky Daniely Husovskej, Phd.

2013 – 2018 – cielené komunikačné projekty vo forme trilógií orientované na bežnú verejnosť  a prevenciu:

Trilógia č. 1 – Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech – o dôležitosti vzťahovej osoby v ranom detstve, obzvlášť v ťažkých situáciách dieťaťa:

  1. Detstvo potrebuje rozprávku a niektoré terapeutickú rozprávku (v spolupráci s Juliou Farnam, klinickou sociálnou pracovníčkou) – rozpravka.navrat.sk
  2. Detstvo potrebuje hru a niektoré hru terapeutickú – hra.navrat.sk
  3. Detstvo potrebuje smiech, ale hlavne rodiča – rodicvpohode.navrat.sk

Trilógia č. 2 – Keď ide o život – o potrebe rôznych vzťahov okolo dieťaťa a praktických možnostiach podpory detí v ohrození:

  1. Máš to v sebe – mastovsebe.navrat.sk
  2. Niekedy stačí málo
  3. Byť pestúnom

2014  – tvorba a lektorovanie vzdelávania pre 24 odborníkov v Českej republike v téme Princíp vzťahovej väzby v sociálnoprávnej ochrane detí, s veľkým nasadením sociálnej pracovníčky Milady Bohovicovej, Aleny Molčanovej, Dany Koníček Žilinčíkovej a Marka Roháčka.

2015 – tvorba a realizácia semináru Sociálna diagnostika pre potreby Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, so začlenením témy attachmentu (vyškolených cca 500 sociálnych pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)

2016 – realizovanie prvého Tréningu lektorov terapie dotykom slovenskými trénerkami (zamestnancami Návratu), s veľkou angažovanosťou sociálnej pracovníčky Aleny Molčanovej

2016 – preklad a vydanie publikácie Od strachu k láske, publikácie pre rodičov starajúcich sa o dieťa s ranou traumou od Bryana Posta, s veľkou angažovanosťou klinickej psychologičky Márie Tiňovej, Phd. – doktorky klinickej psychológie, psychologičky, Bratislava

2016 – 2018 – interné vzdelávanie pracovníkov Návratu pre začlenenie témy vzťahovej väzby do širšieho portfólia služieb Návratu

2018 – rozbeh aplikácie konceptu vzťahovej väzby na pôde neonatologických oddelení nemocníc, tvorba a zabezpečenie služieb 1.psychosociálnej individuálnej pomoci pre opustené deti “ Dominiky pre Kukulíka” (odborné opatrovanie novorodencov s dôrazom na zmiernenie stresu po opustení a prevenciu ranej traumy), s veľkou angažovanosťou terapeutky Dany Koníček Žilinčíkovej

2018 – schválená akreditácia Návratu pre vznik nového subjektu: Centra pre deti a rodiny Návrat s unikátnymi programami podporujúcimi pripútanie/bezpečnú vzťahovú väzbu, prvé služby pre náhradné rodiny na základe odporúčaní oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

2018 – 2019 – tvorba videoseriálu pre rodičov, laikov i odborníkov k téme vzťahovej väzby a zriadenie web stránky k tejto téme (podporené ÚBBSK), s mimoriadnou angažovanosťou špeciálnej pedagogičky Zuzany Zimovej

2019 – 2020 – organizovanie a lektorovanie 3 vzdelávacích seminárov a tréningov pre odbornú verejnosť so začlenením konceptu vzťahovej väzby/pripútania (Tréning lektorov terapie dotykom, Princíp vzťahovej väzby pri práci s rodinami v ohrození a Sociálna diagnostika pri práci s rodinami v ohrození)

Dalšie nezávislé projekty

Sme nadšení, že po roku 2010 registrujeme na Slovensku ďalšie nezávislé projekty podporujúce zdravú vzťahovú väzbu:

Ako sme začlenili koncept vzťahovej väzby do každodennej práce?

Je to pre nás hlavné vodítko pri premýšľaní, plánovaní a poskytovaní našich služieb.

Od prvej chvíle práce na novom prípade kladieme dôraz na porozumenie vzťahovej väzbe dospelých a posilnenie zdravej vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom.

Sme vnímaví k existujúcim vzťahovým väzbám našich klientov, snažíme sa im porozumieť a toto porozumenie použiť pri budovaní pomáhajúceho vzťahu.

V našich viacprofesijných tímoch máme vždy kolegov, ktorí nám vedia pomôcť lepšie porozumieť druhu pripútania našich klientov.

Podporujeme psychoterapeutické vzdelanie našich pracovníkov bez ohľadu na to, či pracujú na pozícií psychológa, sociálneho pracovníka, či špeciálneho pedagóga.

Pokračujúcim interným a externým vzdelávaním našich pracovníkov ich podporujeme k využívaniu certifikovaných aplikovaných programov pre zlepšenie pripútania a tiež ďalších programov a kurzov rozvoja rodičovských zručností zlepšujúcich vzťahy medzi dospelými a deťmi.

Ponúkame a rozvíjame vlastné originálne vzdelávacie programy pre klientov a odbornú verejnosť s dôrazom na aplikáciu konceptu vzťahovej väzby.

Na každom našom pracovisku podporujeme rešpektuplné a vnímavé rodičovstvo ako základ detstva.

Naše pracoviská budujeme v oblasti ľudských zdrojov i materiálneho vybavenia ako poradensko-vzdelávacie a terapeutické pracoviská so špecializáciou na podporu bezpečnej vzťahovej väzby a liečby ranej traumy.

Od roku 2005 sme tzv. akreditovaným subjektom, získali sme v zmysle platnej legislatívy povolenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasťou povolenia boli a sú aplikované programy pre zlepšenie pripútania/vzťahovej väzby medzi dospelými a deťmi. Programy pomáhajú pri riešení mnohých výchovných ťažkostí.

Služby pre rodiny s deťmi na základe ich záujmu poskytujeme prostredníctvom našich regionálnych pracovísk, tzv. Centier Návrat.

Na mape sú označené jednotlivé pracoviská pre ambulantné a terénne služby a ich pôsobnosť oranžovou a modrou.

Od roku 2018 sme rozšírili naše služby a zriadili špeciálne pracovisko Centrum pre deti a rodinu Návrat s novou akreditáciou. Služby pre rodiny s deťmi tu poskytujeme na základe odporúčaní  štátnych oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ťažiskom ambulantných a terénnych služieb sú programy podporujúce zlepšenie pripútania/vzťahovej väzby medzi dospelými a deťmi ako efektívny spôsob riešenia a zmierňovania výchovných ťažkostí.

Na mape sú regionálne pracoviská nášho Centra pre deti a rodinu Návrat a ich pôsobnosť označené oranžovou.